Wettelijk

Wettelijke kennisgevingscales of J-125x125
De District Grootloge van Merkmeesters van België (DGLMMM) stelt informatie ter beschikking op deze website onder volgende voorwaarden. Door toegang te hebben tot deze website verklaart u zich akkoord met en bent u aan deze voorwaarden gebonden. DGLMMM behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen naar eigen inzicht zonder voorafgaande kennisgeving. DGLMMM behoudt zich het recht voor om alle beschikbare middelen in te zetten die door de wet voorzien worden om gelijk welke schending van deze voorwaarden te beteugelen. Om het even welke hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

Informatie
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door het DGLMMM en terwijl alles in het werk wordt gesteld om de informatie up-to-date en correct te houden, worden er geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, gegeven over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Het vertrouwen dat de gebruiker in dergelijke informatie stelt, is dus strikt op eigen risico.

Via de ledenpagina’s van deze website kunnen leden van het DGLMMM een link maken naar andere websites die niet onder het toezicht van de DGLMMM vallen. De DGLMMM neemt geen verantwoordelijkheid over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van links betekent niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die binnen gelinkte sites worden geuit.

Alles wordt in het werk gesteld om de website soepel te laten functioneren. De DGLMMM neemt echter geen verantwoordelijkheid voor -en is niet aansprakelijk voor- het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen die buiten haar controle vallen.

Privacybeleid
De District Grootloge van Merkmeesters van België (DGLMMM) opereert onder de jurisdictie van de Grand Lodge of Mark Master Masons of Engeland and Wales and its Districts and Lodges Overseas (GLMMM). Het privacybeleid van de GLMMM kan in detail worden gelezen op https://markmasonshall.org/privacy-policy.
Auteursrecht
De informatie op deze website wordt beschermd door auteursrecht. Behalve wanneer specifiek toegelaten, mag geen enkel deel van deze website op om het even welke manier of in om het even welke vorm worden verspreid of gereproduceerd, zonder de voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van DGLMMM. Voor meer informatie over het verkrijgen van toestemming, gelieve een e-mail te richten aan secretary@markdistrict.be.
 
Verklaring inzake auteursrecht
© 2014 District Grootloge van Merkmeester- Vrijmetselaars van België, Koningsstraat 265, 1030 Brussel, België. Alle rechten voorbehouden.